توابع آدرس و جستجو 2

برای جستجو در لیست های غیر تکراری در اکسل از توابع مختلفی استفاده می شود که مهمترین آنها عبارتند از :

۱- تابع   index

شکل این تابع به این صورت است :            

=index(  شماره ردیف داده در آرایه  ; آدرس آرایه مورد جستجو ) 

این تابع در آرایه ( یک محدوده تک ستونی)جستجو ، به شماره ردیف داده شده وارد می شود و سپس داده را که در آن ردیف قرار گرفته نمایش می دهد .مثال در فرمول زیر  b6 تا b11 محدوده ای از نام هاست که نام شماره 4 در لیست ( توضیح علی ) مورد نظر ماست .

=INDEX(B6:B11;4 )

۲- تابع  match

شکل این تابع به این صورت است :            

=match(  آرایه جستجو  ;  داده مورد جستجو; match type ) 

این تابع برعکس تابع فوق ابتدا داده را در آرایه جستجو کرده و سپس شماره ردیف آنرا ، نمایش می دهد .

match type : برای حالتی که آرایه نزولی است عدد -1 برای حالتی که صعودی است عدد یک و برای حالتی که آرایه نامنظم پر شده است عدد صفر است .

 

مثال : در مثال زیر اگر نام نوشته شود - شماره ردیف آن نمایش داده شود و اگر شماره ردیف نوشته شود نام نمایش داده شود .

/ 0 نظر / 14 بازدید